5781

לחמכם בתנור אחד

In the תוכחה, the Pasuk says ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד (כו,כו). Rashi says the reason will be because מחוסר עצים-out of lack of wood. However the Rashbam says כי אשה אחת לא תוכל למלא את התנור פת meaning there will be a lack of food. How did Rashi know to explain the reason why ten women will bake in one oven is because of the lack of wood?

In Pesachim 37b, the Gemara says the following:

ורבי יהודה סבר: אין לחם אלא האפוי בתנור מעיקרא, וכיון דמעיקרא לאו בתנור אפייה - לאו לחם הוא. אמר רבא: מאי טעמא דרבי יהודה - דכתיב ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד לחם האפוי בתנור אחד - קרוי לחם, ושאין אפוי בתנור אחד - אין קרוי לחם וכו'.

Reb Yehuda holds that בשלו ואח"כ אפו is פטור from חלה that if someone cooks something and then bakes it, it’s פטור from חלה because he has a drashah that something that was only baked in one oven is called לחם. But if it was first cooked in one oven and then baked in another oven, that’s not called לחם because only something that was processed in one oven is called לחם.

According to this Rashi understood that if the issue was the lack of dough but they had enough wood, then they wouldn’t bake it בתנור אחד rather they would first cook it and then bake it, which is not בתנור אחד, and then they would be פטור from חלה. So if they would be limited in food, then they would’ve done it in a way to פטור themselves from חלה. Therefore, it must be the issue was that in the תוכחה there will be food but the difficulty will be the lack of wood.

Haftorah

The Pasuk in the beginning of the Haftorah for Parshas Bechukosai says ה' עזי ומעזי ומנוסי ביום צרה אליך גוים יבאו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל (ירמיה טז:יט). This that the Goyim will say אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל-“Our ancestors inherited only falsehood, futility that has no purpose” is the idea in the Gemara Chullin 13b א"ר יוחנן: נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הן, אלא מנהג אבותיהן בידיה.

Videos

Thursday Night Parsha Shiur 5781

IMAGE ALT TEXT

Walking Through It 5772

IMAGE ALT TEXT